สภาพทั่วไป

      ตำบลบ้านแมด เป็นตำบลหนึ่งใน 8 ตำบลของ อำเภอบุณฑริก ได้รับการประกาศจากกระทรวงมหาดไทย แยกเขตการปกครองเป็น "ตำบลบ้านแมด" มีผลเมื่อปี พ.ศ. 2530 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี เดิมมีหมู่บ้านในเขตการปกครอง จำนวน 8 หมู่บ้าน และเมื่อมีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลง จึงได้แบ่งการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน และได้รับยกฐานะจากสภาตำบลบ้านแมด เป็น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด เมื่อปี พ.ศ. 2539 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด ตั้งอยู่ที่ ถนนสาย บุณฑริก-พิบูลมังสาหาร บ้านบกเจริญ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแมด อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งอยู่ห่างจาก จังหวัดอุบลราชธานี ไปทางทิศใต้ ระยะทางประมาณ 78 กิโลเมตร อยู่ห่างจาก อำเภอบุณฑริก ไปทางทิศเหนือ ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร

เนื้อที่

      องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด มีเนื้อที่ ทั้งหมด 96 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 60,000 ไร่

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
  • ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลโนนกาหลง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลหนองสะโน ตำบลคอแลน และเขื่อนสิรินธร อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

ลักษณะภูมิเทศ

      ภูมิเทศโดยทั่วไปของตำบลบ้านแมด เป็นพื้นที่ราบ มีลำห้วยไหลผ่าน คือ ห้วยแถลง ห้วยแท่น ห้วยขาม และห้วยโดด มีถนนสายหลักของตำบล คือ ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 7212 (สายบุณฑริก – พิบูลมังสาหาร) โดยผ่านเขตพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านนาแคน, หมู่ที่ 2 บ้านบกเจริญ, หมู่ที่ 4 บ้านแมด, และ หมู่ที่ 6 บ้านหนองขามใหญ่

เขตการปกครอง

      เขตพื้นที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด มีหมู่บ้านในเขตปกครอง ทั้งหมด 12 หมู่บ้าน เต็มส่วนทั้ง 12 หมู่บ้าน

ประชากร

      ประชากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ตำบลบ้านแมด มีประชากรรวม ทั้งสิ้น 8,365 คน เป็นชาย 4,270 คน และหญิง 4,095 คน จำนวน 2,362 หลังคาเรือน ดังนี้

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชาย หญิง รวม
1 หาดทรายคูณ 184 208 392
2 บกเจริญ 296 301 597
3 นาแคน 501 496 997
4 แมด 446 448 894
5 โนนสมบูรณ์ 480 428 908
6 หนองขามใหญ่ 241 218 459
7 โนนกาหลงน้อย 166 160 326
8 หาดใต้ 467 418 885
9 หาดใหม่พัฒนา 464 475 939
10 นาแคนพัฒนา 360 347 707
11 หาดเหนือ 321 274 595
12 ดอนโจด 344 322 666

      ที่มา : สำนักทะเบียนอำเภอบุณฑริก (ข้อมูล ณ เดือน กันยายน พ.ศ. 2560)

ลักษณะภูมิอากาศ

      พื้นที่ตำบลบ้านแมด อยู่ในเขตภูมิอากาศแบบ Tropical Savanha : “Aw” ตามระบบจำแนกประเภท ภูมิอากาศของ Koppen คือ มีช่วงความแตกต่างของฤดูฝน และฤดูแล้ง อย่างชัดเจน มีช่วงกลางวันยาวในฤดูร้อน และมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงตลอดปี อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (มรสุมฤดูหนาว และฤดูแล้ง) และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (มรสุมฤดูร้อน และฤดูฝน)

      ลักษณะฤดูกาลโดยปกติตามมาตรฐานภูมิศาสตร์สากล จะมีเพียงฤดูเดียว คือ ฤดูร้อน ทั้งร้อนชื้น และร้อนแห้งแล้ง แต่ถ้าจำแนกตามภูมิศาสตร์ของภูมิภาค สามารถแบ่งได้ 3 ฤดูกาล ดังนี้

      ฤดูฝน เริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคม ไปจนถึงกลางเดือนตุลาคม และมักปรากฏเสมอว่า ฝนทิ้งช่วง ในเดือนมิถุนายน ถึง เดือนกรกฎาคม แต่ระยะทิ้งช่วง จะไม่เหมือนกันในแต่ละปี ซึ่งในช่วงปลายฤดูฝนมักจะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนผ่านหรือเข้าใกล้ ทำให้มีฝนตกชุก บางปีอาจเกิดภาวะน้ำท่วม

      ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม ถึง กลางเดือนกุมภาพันธ์ โดยอุณหภูมิจะลดลง ตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมเป็นต้นไป และจะหนาวมากในช่วง ปลายเดือนธันวาคม ถึง เดือนมกราคม ในฤดูนี้จะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดเอาความหนาวเย็นและแห้งเข้ามาปกคลุม

      ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึง กลางเดือนพฤษภาคม อากาศจะเริ่มร้อนขึ้นตามลำดับ และอาจมีฝนตกบ้างเป็นบางวันแต่ปริมาณไม่มากนัก ไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก ในฤดูนี้มักจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น ทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง

การคมนาคม

      การคมนาคมขนส่งทางรถยนต์สามารถใช้เส้นทางหลวงแผ่นดิน, ทางหลวงจังหวัด และถนนท้องถิ่น เป็นเส้นทางติดต่อภายในตำบลบ้านแมด ได้อย่างสะดวกสบาย มีรถยนต์โดยสารประจำทางให้บริการ โดยมีระยะทางจากจังหวัดอุบลราชธานี ถึงตำบลบ้านแมด ประมาณ 105 กิโลเมตร

การสาธารณสุข

      ตำบลบ้านแมด มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแมด จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่บ้านหนองขามใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแมด

ไฟฟ้า

      ตำบลบ้านแมด เป็นชุมชนชนบท ระบบการไฟฟ้าขยายทั่วถึงทั้งตำบล ประชากรมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือนทำให้ประชาชนมีสิ่งอำนวยความสะดวก คือมีเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เกือบทุกครัวเรือน

ประปา

      ตำบลบ้านแมด มีประปาผิวดินขนาดกลาง และระบบประปาหมู่บ้าน ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับการบริการด้านการประปาจาก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด จำนวน 1,847 ครัวเรือน และอีกบางส่วนได้รับการบริการจากกรมอนามัย

การประกอบอาชีพ

      ประชากรในตำบลบ้านแมด ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่ เช่น ทำนา ทำไร่ ทำสวนยาง การทำประมงขนาดเล็กเป็นอาชีพเสริม และรับจ้างทั่วไป

การศาสนา

      ประชาชนในตำบลบ้านแมด นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีศาสนสถาน จำนวน 10 แห่ง

 

Poll

ประชาชนชาวตำบลบ้านแมด มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ